Kantoor

In 2004 bundelden de kantoren van Geert Suy en Daniël Van Ransbeeck de krachten om nog beter en sneller in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen in het recht. Decennialange ervaring wordt aangewend voor de bescherming van uw belangen, maar er werd en wordt ook voortdurend geïnvesteerd in kennis en mensen.

Wij zijn niet alleen beschikbaar als uw advocaat-op-de-rechtbank maar geven ook van begin af aan doelgericht advies en steun. Zo ontlasten wij u van de zorgen die gepaard gaan met juridische problemen. Wij garanderen u een oprecht en onvoorwaardelijk verweer tegen alle mogelijke aanspraken die men tegen u formuleert.

GEERT SUY
vennoot
DANIEL VAN RANSBEECK
vennoot
Vakgebieden
U zoekt hulp bij het stopzetten van uw relatie (bv. echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning)? Wij werken voor u een regeling uit, met of zonder een gerechtelijke procedure, waarin zowel uw belangen als ex-partners als deze van uw kinderen behartigd worden.
Na de formele beëindiging van de relatievorm moeten uw vermogensrechtelijke belangen als ex-partners geregeld worden. Op basis van uw persoonlijke situatie zorgen wij dat u zich aan het einde van de procedure in de optimale vermogensrechtelijke positie bevindt.
Na een overlijden dient de nalatenschap van de overledene vereffend en verdeeld te worden. Wij gaan voor u na wie rechten heeft en op welke basis. Wij zorgen ervoor dat u aan het einde van de rit de best mogelijke uitkomst verkrijgt.
De aannemer, architect en bouwheer waarmee u een overeenkomst sluit, moeten deze overeenkomst correct uitvoeren. Indien één van hen faalt, helpen wij u het geschil te beslechten via een plaatsbezoek dan wel een deskundig onderzoek.
Rechten die in notariële aktes werden vastgelegd geven vaak aanleiding tot discussie. Onze kennis van de juridische praktijk hieromtrent staat garant voor een krachtdadige aanpak van dergelijke geschillen.
Bent u betrokken in een discussie omtrent een niet betaalde schuld dan begeleiden wij u doorheen het volledige proces (ingebrekestelling, opvolging van betaling, dagvaarding en zo nodig dwangprocedures).
Raakt u betrokken bij een verkeersongeval dan begeleiden wij u bij het bekomen van schadevergoeding voor letsels en vaststelling van aansprakelijkheid, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk.
Leed u schade door iemands fout of nalatigheid, door een gebrekkige zaak, een dier,... of acht iemand anders u hiervoor verantwoordelijk? Wij staan u bij wanneer discussie ontstaat.
U wordt begeleid bij koop/verkoop van roerende of onroerende goederen, huur, lening,... Dit vóór het sluiten van de overeenkomst, tijdens de uitvoering ervan en bij de beëindiging.
U wordt er door het Parket van beticht een misdrijf te hebben gepleegd of u wil zich als slachtoffer burgerlijke partij stellen? Wij verzorgen uw verdediging betreffende de tenlasteleggingen en de toe te passen straf.
Tarieven

Het ereloon kan op twee wijzen worden bepaald: hetzij forfaitair hetzij op uurbasis.

Bij een forfaitaire begroting wordt het ereloon vooraf in onderling overleg bepaald op een vast bedrag ongeacht de werkelijk geleverde prestaties. Bij een forfaitaire begroting kan rekening worden gehouden met een aantal parameters zoals de inzet van het geding, het veelvuldig dan wel éénmalig karakter van de betwisting, het resultaat, ...

Bij een begroting op uurbasis wordt het ereloon in rekening gebracht per geregistreerde tijdseenheid van effectief door de advocaat geleverde prestatie. Het aangerekend basistarief bedraagt 125 euro per uur doch kan gecorrigeerd worden door coëfficiënten die met elkaar en het uurtarief worden vermenigvuldigd wegens bv. resultaat, spoedeisendheid, belang van de zaak, ervaring in de materie, ...

De kosten worden steeds per eenheid in rekening gebracht en betreffen onder meer:

  • aanleg dossier: 50 euro
  • briefwisseling: 11 euro/eenheid
  • kopies: 0,10 euro/eenheid
  • verplaatsingen: 0,50/km

Specifieke kosten worden doorgerekend aan de effectief aan derden betaalde tarieven bv. deurwaarderskosten, rolrechten, opzoeking rijksregister, attesten, ...

Contact
Albrechtlaan 18
9300 Aalst
T: 053 21 26 92
F: 053 21 28 62
Heuvel 28
9320 Erembodegem
T: 053 78 90 98
F: 053 78 50 20